A7拉丝变态点系列
A7LS-001
一位单控开关
一位双控开关
一位多控开关
A7LS-002
二位单控开关
二位双控开关
A7LS-003
三位单控开关
三位双控开关
A7LS-004
四位单控开关
四位双控开关
A7LS-005
大板门铃开关
A7LS-006
16A三极插座
A7LS-007
一位多功能插座
A7LS-008
二、三极插座
A7LS-009
二极、多功能插座
A7LS-010
二、二、三极插座
A7LS-011
一位单控开关带16A三极插座
一位双控开关带16A三极插座
A7LS-012
一位单控开关带多功能插座
一位双控开关带多功能插座
A7LS-013
一位单控开关带二、三极插座
一位双控开关带二、三极插座
A7LS-014
二位单控开关带二、三极插座
二位双控开关带二、三极插座
A7LS-015
空白面板
A7LS-016
一位电视插座
电视一进一出


加盟代理

86型开关

118型开关

电气附件