A7拉丝变态点系列
A7LS-017
一位电话插座
一位电脑插座
A7LS-018
二位电话插座
二位电脑插座
电话电脑插座
A7LS-019
电视、电话插座
电视、电脑插座
A7LS-020
触摸/声光控延时开关
触摸/声光控延时节能开关
A7LS-021
调光开关
调速开关
A7LS-022
“请勿打扰”“请即清理”门铃开关
A7LS-023
插卡取电(带延时)
A7LS-024
刮须插座
A7LS-025
空调风机


加盟代理

86型开关

118型开关

电气附件